Schoolreglement

Alle ouders verklaren bij de inschrijving van hun kind akkoord te gaan met het huidige schoolreglement. Dit akkoord geldt voor de ganse loopbaan op onze school. Het schoolreglement wordt jaarlijks herzien, goedgekeurd in de schoolraad en gepubliceerd op deze website.

Als ouders niet akkoord gaan met dit schoolreglement, kan het schoolbestuur volgens de wet de inschrijving van een kind weigeren. De school heeft slechts recht op lestijden (leerkrachten) en werkingstoelagen (leermiddelen) voor regelmatig ingeschreven leerlingen.