Informatie

Schoolbestuur

vzw Organisatie Broeders van Liefde

Onze school maakt deel uit van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Dit schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Maria Middelares maakt deel uit van de sector onderwijs van

VZW Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent

Gedelegeerd bestuurder: Koen Oosterlinck

Verantwoordelijke van het schoolbestuur: Yves Demaertelaere

Schoolteam

In onze school wordt je kind opgevangen en gevolgd door één of meer leerkrachten. Naast de directie en klasleerkracht(en) kunnen we als school ook rekenen op een zorg- en ict-coördinator, zorgleerkrachten, leerkrachten lichamelijke opvoeding, secretariaatsmedewerkers, poetshulp, klusjesmannen en tal van vrijwilligers.

Zij dragen stuk voor stuk hun steentje bij om het onderwijs in onze school zo doeltreffend mogelijk te maken.

Inclusie

Sinds 1 september 2017 heten we in VBS Maria Middelares ook leerlingen van het buitengewoon onderwijs type 9 welkom. Deze leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) zullen samen met de leerlingen van het gewoon onderwijs, volwaardig deel uitmaken van VBS Maria Middelares.

We willen samen met deze leerlingen en hun ouders een zo inclusief mogelijk traject uitbouwen binnen de muren van een school voor gewoon onderwijs.  We bieden een inclusietraject aan afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. Waar het kan, volgen leerlingen samen lessen en activiteiten. Waar nodig, is er een aangepast aanbod in de type 9 klas. In onderling overleg werd de maximumcapaciteit van 8 kleuters en 24 lagere schoolleerlingen afgesproken.

We groeien samen naar meer inclusief onderwijs en dit ten voordele van alle leerlingen van onze basisscholen, gewoon en buitengewoon onderwijs in de regio.  Het personeel van Maria Middelares en Kristus Koning werken samen en delen hun kennis en expertise om de inclusiegedachte en competenties te implementeren in de scholen.

Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van 22 april 2004 betreffende de medezeggenschap werd ook in onze school een schoolraad opgericht.

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen, ieder met een aantal vertegenwoordigers:

 • De vertegenwoordigers van de ouders
 • De vertegenwoordigers van de leerkrachten
 • De vertegenwoordigers van het schoolbestuur
 • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid en zal informatie bekomen en doorgeven naar alle geledingen omtrent het ganse schoolgebeuren.

De directie volgt deze vergadering vanuit een adviserende functie.

Ouderwerking

De ouderwerking geeft je de kans actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. De voornaamste doelstelling van de ouderwerking is het schoolleven in al zijn aspecten te ondersteunen. Als ouder kan je op verschillende manieren actief deelnemen.

Tijdens de vergaderingen van de ouderwerking kunnen er suggesties over het beleid van de school besproken worden.

Verder helpt de ouderwerking mee aan allerlei leuke activiteiten van het schoolleven.

 • Schoolfeest
 • Carnaval
 • Vlaaienslag
 • Sponsortocht
 • Winterlicht
 • Boekenbeurs
 • Grootouderfeest
 • HST (hup-salut-tot straks)
 • Boekenboom (Schoolbib)

Wil je meer informatie of wil je graag actief deelnemen?

Stuur een e-mail naar ouderwerking@maria-middelares.be of spreek één van ons aan!

Ouderwerking: Diny, Annemie, Marjolein, Ellen, Karen, Iris, Kelly, Marissa, Sarah, Koen en Nikki

Bib: Fiona en Nathalie

HST-ouders: Karen, Menno, Annemie en Geert